Sabato 6 Gennaio Pranzo dell'Epifania Prezzo 26 euro, Mený bambino 15 euro